Ośrodek
Rehabilitacyjno - Wypoczynkowy "EWA"

Centrum Medycyny Rodzinnej
Gnojnik 537, 32-864 Gnojnik

Dolina Koby­lań­ska jest jedną naj­pięk­niej­szych i naj­bar­dziej zna­nych tzw. doli­nek kra­kow­skich czyli obsza­rów nale­żą­cych do Kra­kow­skiego Parku Kra­jo­bra­zo­wego. Poło­żona jest ona pomię­dzy dwoma wsiami — rze­czo­nymi Koby­la­nami z któ­rych to naj­le­piej zacząć wędrówkę, a Kar­nio­wi­cami. Dłu­gość doliny to około 4km, a przez jej środek pły­nie malow­ni­czy stru­mień “Koby­lanka”. Naj­cie­kaw­sza część doliny koby­lań­skiej znaj­duje się tuż na początku, gdzie poło­żony jest roz­le­gły, odkryty wąwóz, w któ­rym można podzi­wiać ota­cza­jące wapienne skały wyso­kie nawet na 30 — 50 m (np. Tur­nia Żabi Koń”).

IMGP2126-001IMGP2127IMGP2128

Ciężkowice - Skamieniałe Miasto, czyli rezerwat nieożywionej przyrody znajduje się na północno-zachodnich stokach wzniesienia"Skała". Jest to zespół bardzo ciekawie ukształtowanych skał, które swoim wyglądem przypominają zwierzęta i budowle. Rezerwat zajmuje powierzchnię ok 15 hektarów. Tworzy je zespół skał z gruboziarnistego piaskowca, które w wyniku erozji nabrały wspaniałe i niezwykłe kształty. Kilkanaście skałek, które znajdziemy w rezerwacie nosi swoje nazwy zwyczajowe m.in. Borsuk, Czarownica, Ratusz, Orzeł, Piramidy czy Grzybek. Najbardziej znana skała Czarownica przypomina swoim profilem wiedźmę z haczykowatym nosem. Zwiedzanie rezerwatu zajmuje około 1,5 godziny.

IMGP0910-001IMGP0910IMGP0914